CODUL ETIC

  A. Preambul

  Clienţii noştri trebuie să simtă că a face afaceri cu noi este simplu şi profitabil, iar noi, prin acţiunile noastre, le demonstrăm că ne respectăm promisiunile, indiferent de împrejurări.

  Prezentul Cod de Conduită Etică defineşte idealurile, valorile, principiile şi normele morale pe care membrii Asociației Uniunea Agențiilor Imobiliare, precum și cei ale Consiliului de Administrare (în continuare membri), consimt să le respecte şi să le aplice în activitatea desfăşurată în cadrul Asociației Uniunea Agențiilor Imobiliare (în continuare Asociație). Implementarea Codului de Conduită Etică în cadrul Asociației este utilă pentru promovarea unei conduite profesionale, etice şi evitarea apariţiei unor situaţii care ar putea afecta reputaţia Asociației și a fiecărui membru în parte.

  Codul de Conduită Etică prezintă valorile fundamentale pe care trebuie să ni le însuşim şi să le respectăm. Este necesar să ne asigurăm că activităţile zilnice desfăşurate în cadrul Asociației, cât şi convingerile noastre concordă cu valorile fiecărui membru a Asociației și a Consiliului de Administrare, cu obiectivele acestora.

  Existenţa unui Cod de Conduită Etică protejează principiile de colaborare şi clienții agențiilor/agenților imobiliari de comportamente necinstite sau oportuniste. Esenţa activității Asociației constă în orientarea spre client şi spre o afacere corectă.

  Confidenţialitatea informaţiei clienţilor este atent protejată, iar acţiunile noastre urmăresc mereu interesele clienţilor şi pe cele ale membrilor noștri.

  Membrii Asociației și a Consiliului de Administrare activează utilizând practicile de afaceri oneste şi legale, promovând concurenţa deschisă şi cinstită, și nu în ultimul rând, respectând întotdeauna drepturile altor membri, a clienți, parteneri, și a altor participanți pe piața imobiliară.

  Asociația cunoaște, înțelege și respectă în totalitate legile, reglementările și normele aplicabile, precum și menține un nivel ridicat de competență profesională, aceasta implicând o permanentă grijă profesională de îmbunătățire a cunoștințelor.

  Prin punerea în aplicare a prevederilor Codului de Conduită Etică, Asociația îşi propune:

  a) să promoveze o conduită adecvată a membrilor Asociației față de clienți, autorități, mediul imobiliar, comunitatea de afaceri, colegi, etc.;

  b) să întărească încrederea clienților în sectorul imobiliar ca un întreg;

  c) să promoveze imaginea publică, potrivit căreia membrii şi personalul imobiliar oferă clienților bunuri şi servicii la un nivel înalt de calitate;

  d) să încurajeze şi să promoveze buna cooperare între membri;

  e) să susțină o competiție corectă pe piața imobiliară în funcție de condițiile pieței;

  f) să promoveze respectul reciproc în cadrul comunității Asociației.

  B. Domeniul de aplicare

  B1. Prezentul Cod de Conduită Etică se aplică tuturor agenților imobiliari, membri ai Asociației și a Consiliului de Administrare.

  B2. În conformitate cu prevederile prezentului Cod de Conduită Etică, membrii îşi vor elabora propriile coduri de etică dacă vor considera necesar sau îşi vor adapta propriile coduri de etică (deja existente), la principiile şi standardele de etică instituite prin prezentul cod în termen de 3 luni din momentul aprobării acestuia în cadrul adunării Consiliului de Administrare a Asociației Uniunea Agențiilor Imobiliare.

  B3. Prezentul Cod de Conduită Etică face parte din reglementările interne existente în cadrul agențiilor imobiliare membre şi vor fi aduse la cunoştință tuturor angajaților.

  B4. În situația în care membrul cesionează obligațiile sale unor terțe persoane, răspunderea pentru respectarea prevederilor prezentului Cod de Conduită Etică în vederea realizării activităților respective, revine membrului care a cesionat acele obligații asumate.

  B5. Prevederile Codul de Conduită Etică se referă la:

  a) relația dintre membri şi clienți;

  b) relația dintre membri şi autorități publice;

  c) relația dintre membri și alți participanți pe piața imobiliară, inclusiv agenții/agenți imobiliari;

  d) relația dintre membri şi angajații săi;

  e) relația dintre angajații membrilor.

  C. Principii fundamentale și valori

  C1. Principiile fundamentale pe care trebuie să le respecte membrii și angajații acestora în relațiile profesionale pe care aceștia le au cu clienții sau cu autoritățile, precum şi cu alți participanți la piața imobiliară, sunt următoarele:

  a) concurență loială, principiu care presupune că membrii şi angajații săi se vor comporta în mod respectuos, integru şi onest în relaţiile cu alți membri și agenții/agenți imobiliari, asigurând astfel o concurenţă loială şi echitabilă în domeniul propriu de activitate, în deplină conformitate cu prevederile Legii concurenței Nr. 183 din 11.07.2012;

  b) colaborarea, este principiul pe baza căruia membrii prin corectitudine unii faţă de alţii previn şi evită apariţia unor situaţii neplăcute, de conflict deschis sau ambiguitate, care pot face rău fiecăruia în parte şi Asociaţiei în ansamblu.

  c) profesionalismul şi transparența, principiu conform căruia membrii și angajații acestora au obligația de a-şi îndeplini atribuțiile de serviciu cu responsabilitate, competență, eficiență, corectitudine, claritate şi conştiinciozitate ;

  d) respectarea prevederilor legislației în vigoare, principiu conform căruia membrii și angajații săi vor respecta legislația aplicabilă activității pe care o desfăşoară, precum şi reglementările interne ale acestor entități juridice;

  e) confidențialitatea, principiu care statuează obligația membrilor și a angajaților săi de a nu transmite informații confidențiale despre faptele, datele şi informațiile referitoare la activitatea desfăşurată, precum şi la orice fapte, date sau informații, care privesc persoana, proprietatea, activitatea, afacerea, relațiile personale sau de afaceri ale clienților, către persoane care nu sunt autorizate să primească astfel de informații.

  Angajații membrilor sunt obligați să păstreze secretul profesional asupra oricărei informații ori date nedestinate publicării, de care a luat cunoştință în cursul exercitării funcțiilor sale şi nu va folosi aceste informații pentru obținerea de avantaje personale, orice abatere fiind sancționată conform legii şi prezentului Cod de Conduită Etică.

  g) exercitarea de către membri a unei activități prudente în desfăşurarea procesului de circuit civil asupra imobilelor, prin gestionarea responsabilă a resurselor proprii ale membrului, precum și cele a Asociației, precum şi prin informarea corectă a clienților asupra bunurilor şi serviciilor oferite;

  h) responsabilitatea socială, principiu care are în vedere implicarea în rezolvarea diferitelor probleme sociale, precum şi sprijinirea promovării şi realizării unor inițiative umanitare;

  i) evitarea denigrării, principiu potrivit căruia membrii îşi vor exercita activitatea cu bună credință, potrivit uzanțelor oneste, cu respectarea intereselor părților implicate şi a cerințelor concurenței loiale, în condițiile concrete ale pieței imobiliare;

  j) respectarea tuturor prevederilor Codului de Conduită Etică de către membri prin asumarea responsabilității, înțelegerea şi raportarea oricăror activități susceptibile de a încălca prevederile acestui Cod.

  D. Conduita membrilor și a angajaților săi

  D1. Toate activităţile din cadrul Asociației trebuie să fie prestate într-un mod profesional şi în conformitate cu prezentul Cod, cu procedurile interne ale Asociației şi prevederile legale în vigoare.

  D2. În vederea desfăşurării activităţilor zilnice într-un climat favorabil, membrii trebuie să se comporte într-un mod civilizat, să manifeste respect în relaţiile cu alți membri, colegi, agenții, agenți imobiliari, cât şi cu clienţii săi.

  D3. Sunt interzice abuzurile, ameninţările, intimidarea sau hărţuirea fizică sau verbală față de alți membri sau clienți.

  D4. Atunci când există o divergenţă de opinii, o disensiune între doi sau mai mulţi membri, pentru a nu degenera situaţia într-un conflict, este indicat ca membrii respectivi să dea dovadă de maturitate, să discute deschis, să analizeze problema, să-i determine cauzele şi să găsească împreună o modalitate de soluţionare a acesteia.

  Principala premisă de la care pornim este aceea că fundamental avem aceleaşi obiective şi că trebuie să găsim împreună căile, resursele sau formele prin care le putem atinge. În soluţionarea problemelor trebuie să avem o atitudine deschisă, matură, să fim capabili să ne evaluăm pe noi înşine şi să ne asumăm propriile erori.

  D5. Membrii, precum și angajații acestora, vor evita prin propriul comportament, atât în timpul serviciului cât şi în afara orelor de program, să aducă prejudicii imaginii Asociației.

  D¹. Acordarea unui tratament corect clienților

  La solicitarea de produse şi servicii imobiliare, precum şi pe parcursul derulării relațiilor cu clienții, membrii și angajații acestora vor prezenta toate caracteristicile, condițiile şi costurile bunurilor şi serviciilor oferite.

  Orice modificare a clauzelor contractuale pentru bunurile şi serviciile de care beneficiază clienții se va face cu informarea şi acceptul acestora.

  Prin aplicarea principiului prudenței necesare, membrii vor lua măsuri adecvate pentru a controla bunurile oferite clienților în vederea depistării viciilor ascunse a acestora și informarea clienților în privința lor.

  În sensul prezentului cod, prin tratament corect față de clienți de înțelege: conștiință profesională necesară pentru a duce la bun sfârșit obligațiile contractuale asumate sau care i-au fost încredințate. activitate cu moderare și precauție pentru a nu periclita interesele sale și ale clienților săi. protecția și promovarea intereselor legitime ale clienților săi, sfaturile și loialitatea sa față de client nu trebuie să conducă la un comportament neloial și lipsit de respect față de parțile implicate în tranzacție; protecția clienților săi de fraude, prezentări incorecte sau practici greșite în ceea ce privește piața imobiliară și întreprinderea activităților de eliminare din comunitatea din care face parte a situațiilor care pot prejudicia demnitatea sau profesionalismul meseriei de agenție/agent.

  Nu va face discriminări în funcție de sex, credință, rasă, stare civilă, naționalitate sau origine;

  D². Relația dintre membrii Asociației/ membrii Consiliului de Administrare

  Membrii îşi vor exercita activitatea cu bună credință, potrivit uzanțelor oneste, cu respectarea intereselor tuturor membrilor şi a cerințelor privind concurența loială, publicitatea responsabilă şi echitabilă, legalitatea şi respectarea înțelegerilor, solidaritatea profesională şi respectul reciproc.

  În acest scop, membrilor şi angajaților acestora le revin următoarele obligații:

  a) Să nu se lase antrenați în înțelegeri, acorduri sau practici care ar putea avea ca efect restrângerea sau denaturarea concurenței şi să nu folosească în mod abuziv eventuala poziție dominantă pe piața imobiliară, prin recurgerea la fapte anticoncurențiale care ar putea avea ca efect prejudicierea intereselor altor membri;

  b) Să nu prezinte date şi informații incorecte şi/sau incomplete cu privire la calitățile sale ca agent imobiliar şi care să fie susceptibile de a induce în eroare potențialii clienți interesați;

  c) Să nu inducă în eroare prin declarații înşelătoare, un client sau un potențial client cu privire la promisiunea acordării unor beneficii cu scopul obținerii acordului inițierii unei relații contractuale, pe care ulterior să nu o onoreze;

  d) Să nu atragă prin oferte de angajare salariații unui alt membru;

  e) Să nu atragă clienții altor membri, personal sau prin intermediul unor terți, prin folosirea unor practici şi metode contrare uzanțelor oneste;

  f) În desfășurarea activității sale, membrii sunt obligați să nu comunice sau răspândească afirmații referitoare la calitățile sale, de natură să creeze o situație de favoare în dauna unor altor membri, prin folosirea unor tehnici contrare dispozițiilor legale;

  g) Să nu comunice sau să răspândească afirmații tendențioase referitoare la calitățile unui alt membru, afirmații de natură să dăuneze bunului mers al acestuia;

  h) Să nu ofere, promită sau acorde – mijlocit sau nemijlocit – daruri sau alte avantaje angajaților unui alt membru pentru ca aceştia să divulge informații confidențiale sau proceduri interne, pentru a cunoaşte sau a folosi clienții altui membru sau pentru a obține alte foloase pentru sine ori pentru altă persoană în dauna unui concurent;

  D³. Relația dintre membri şi angajați

  Relația dintre membri şi angajați se bazează pe profesionalism şi respect.

  Angajații se vor comporta într-o manieră profesionistă față de clienți şi loială față de angajatorul său.

  În acest sens, angajaților le revin următoarele obligații:

  a) Să nu exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea membrului în care îşi desfăşoară activitatea, cu politicile şi strategiile acestuia;

  b) Să nu facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs de soluționare atunci când angajatorul are calitate de parte în litigiu;

  c) Să nu dezvăluie informații care nu au caracter public, în alte condiții decât cele prevăzute de lege;

  d) Să nu dezvăluie informații la care au acces în exercitarea funcției, dacă această dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile membrului, ale altor angajați sau ale clienților;

  e) Să nu acorde asistență tehnică şi consultanță persoanelor fizice sau juridice în vederea promovării de acțiuni juridice ori de altă natură împotriva oricărui membru;

  f) Să nu transmită prin diferite mijloace şi canale de comunicare date şi informații cu privire la activitatea membrului din care face parte, a clienților sau a sistemului de prestare a serviciilor în general, fără aprobarea prealabilă obținută de la conducerea angajatorului.

  g) Să prezinte o ținută și a unui limbaj corespunzător în relația cu clienții, cât și în relațiile cu alți membri;

  Resursele şi bunurile puse la dispoziție membrilor de către Asociație vor fi folosite numai în scopurile pentru care acestea au fost alocate.

  Angajații membrilor vor respecta obligațiile menționate anterior şi după încetarea raporturilor contractuale de serviciu, pentru o perioada de cel puțin 2 ani, dacă dispozițiile legale în vigoare, regulamentele interne și contractile individuale de muncă nu prevăd alte termene.

  E. Contractul de prestări servicii imobiliare

  E1. Înainte de încheierea contractului, clientul va primi o copie integrală a acestuia. Până la semnarea și încheierea definitivă a contractului, clientul va avea posibilitatea să aducă completări și modificări la acesta.

  E2. Până la finalizarea tranzacției, membrul va organiza procedurile necesare în 2 etape după cum urmează:

  - prima etapă: agrearea conținutului contractului;

  - a doua etapă: semnarea efectivă a contractului.

  Contractul trebuie sa includă cel puțin următoarele:

  - numele complet al tuturor părților la contract;

  - adresa completă a părților la contract;

  - drepturile și obligațiile acestora;

  - o descriere cât mai precisă a scopului contractului;

  - o descriere cât mai amănunțită a responsabilităților și sarcinilor agenției/agentului imobiliar;

  - durata contractului și dacă este sau nu posibilă o reînnoire a contractului prin înțelegere tacită;

  - comisionul agenției/agentului și termenele de plată;

  - orice alte informații necesare unei bune desfășurări a contractului.

  F. Respectarea normelor de conduită etică

  F1. Fiecare membru are datoria de a cunoaşte şi de a respecta Codul de Conduită Etică al Asociației. Orice problemă legată de impunerea şi respectarea normelor de conduită, inclusiv iniţiativele privind completarea şi/sau modificarea normelor de conduită, cuprinse în prezentul Cod, vor fi prezentate Consiliului de Administrare, în scris. Aceasta le va analiza şi va emite decizii.

  F2. Asociația nu tolerează actele ilegale şi imorale. Încălcarea normelor de conduită va fi sancţionată disciplinar, cu respectarea prevederilor Statutului Asociației şi ale Codului de Conduită Etică. Nu se acordă sprijin membrilor care au încălcat legea. Toate cazurile în care abaterile pot constitui un caz penal vor fi raportate autorităţilor în drept.

  F3. Membrii își vor anunța clienții care este procedura privind depunerea reclamațiilor și care sunt metodele extrajudiciare de rezolvare a conflictelor. Aceste informații vor fi furnizate în limba contractului de prestări servicii imobiliare, semnat de către client.

  F4. Este considerată o încălcare a normelor prezentului Cod de Conduită Etică orice comportament care poate fi interpretat ca o violare a principiilor şi regulilor instituite şi acceptate prin acest cod precum și:

  a) acțiunea de încălcare a legilor, reglementărilor legale și a prevederilor prezentului cod;

  b) determinarea altor persoane să încalce dispozițiile legale și a prevederile prezentului cod;

  c) dezvăluirea de informații de natură financiară a Asociației, conținutul dezbaterilor din cadrul organelor de conducere a Asociației, structura şi conținutul bazei de date cu clienții, sau orice alte date de natură secretă sau care ar avea un impact negativ asupra societății.

  d) refuzul de a pune la dispoziția Consiliului de Administrare a oricăror date şi informații cunoscute referitoare la cazurile de încălcare a normelor prezentului cod.

  F5. Sancțiuni aplicabile

  În cazul constatării unor abateri de la normele de conduită şi de la prevederile legale aflate în vigoare, în vederea reacţionării în mod adecvat faţă de faptele comise şi de a combate pe viitor eventuale abateri, se vor aplica măsuri disciplinare:

  a) avertizare de integritate;

  b) suspendarea calității de membru pe o perioada de 6 luni;

  c) amenda cuprinsă între contravaloarea a 5 cotizații anuale, în funcţie de gravitatea abaterii;

  d) revocarea sau, după caz, excluderea.

  F6. După analizarea faptei semnalate, în cazul constatării unei încălcări a prevederilor prezentului cod, Consiliul de Administrare va lua o decizie asupra modului de soluționare a situației respective şi va formula o notificare la adresa membrului, prin care i se va solicita acestuia să înceteze comportamentul care constituie o încălcare a normelor Codului de Conduită Etică.

  În cazul în care măsura enumerată mai sus nu are ca rezultat încetarea comportamentului care constituie o încălcare a prevederilor codului, Consiliul de Administrare, în dependență de gravitatea abaterii, va aplica una din sancțiunile prevăzute a) – c) sau va aduce la cunoștință Adunării Generale încălcarea comisă în vederea demarării procedurii de excludere a membrului.

  În cazul unor încălcări grave şi repetate ale normelor prezentului cod, Consiliul de Administrare va propune Adunării Generale dezbaterea cazului în vederea luării unei decizii din perspectiva respectării codului și excluderii prin decizia Adunării Generale.

  Propunerea de sancţionare aparţine oricărui membru, cu respectarea procedurii de cercetare prealabilă a situaţiei respective şi a dreptului de apărare.

  G. Dispoziții finale

  Prezentul Cod de Conduită Etică este valabil pe o perioadă nedeterminată.

  Prevederile cuprinse în prezentul cod nu aduc atingere altor obligații legale imperative sau deontologice care revin agenților imobiliari membri.

  În cazul în care nerespectarea prevederilor codului implică şi încălcarea unor dispoziții legale în vigoare, se vor aplica sancțiunile prevăzute în reglementările respective.